ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนคาทอลิก วัดนักบุญฟิลิป–ยากอบ (หัวไผ่) อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

Authors

  • อุษา จันทร
  • มนัส แก้วบูชา

Keywords:

ชุมชนคาทอลิก, ภูมิทัศน์วัฒนธรรม, การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม, วัดนักบุญฟิลิป–ยากอบ, หัวไผ่

Abstract

            งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมและบริบทการพัฒนาชุมชนคาทอลิกวัดนักบุญฟิลิป - ยากอบ (หัวไผ่) 2) เสนอแนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม วัดนักบุญฟิลิป-ยากอบ (หัวไผ่) 3) ศึกษาแนวทาง การอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมของโบสถ์วัดนักบุญฟิลิป-ยากอบ (หัวไผ่) 4) นำข้อมูลสถาปัตยกรรมของโบสถ์วัดนักบุญฟิลิป-ยากอบ (หัวไผ่) ไปเสนอชื่อเพื่อรับรองการอนุรักษ์มรดกด้านวัฒนธรรมดี เด่น โดยมีระเบียบวิธีวิจัย คือ การจัดการระบบวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ การจัดการความรู้ การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนคาทอลิก การจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อนำมาพัฒนาสู่ข้อมูลพื้นที่ศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนคาทอลิกมีประวัติความเป็นมาที่มีคุณค่าด้านมรดกวัฒนธรรม และภูมิทัศนวัฒนธรรมกว้างขวางที่โดดเด่น เฉพาะวัดนักบุญฟิลิป-ยากอบ (หัวไผ่) นั้นมีอายุถึง 136 ปี ส่วนโบสถ์มีคุณค่าด้านศิลปสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ผู้วิจัย ได้เสนอปรึกษาบาทหลวงเพื่อจัดทำโครงการข้อมูลเป็นแนวทางอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของ ชุมชนคาทอลิก ประกอบด้วย แผนงานระยะยาว แผนงานระยะสั้น 1-3 เพื่อจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น และคู่มือนำชมศิลปสถาปัตยกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนคนรุ่นหลังทั้งภายใน ภายนอกชุมชน คริสตชน สำหรับโบสถ์วัดนักบุญฟิลิป-ยากอบ (หัวไผ่) นั้นธำรงไว้ซึ่งศิลปะสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า สมบูรณ์เพียงพอ เพื่อเสนอต่อสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะได้มอบรางวัล อนุรักษ์ดีเด่นปี พ.ศ.2559 ต่อไป            The present research was action research.  The research was aimed to 1) study a cultural landscape and a context of community development at the Church of St. Phillip – Jacob (Huaphai), 2) give guidelines on management of cultural landscape at the Church cultural environment,  3)  study guidelines on preservation of arts and architecture at  the Church and 4)  analyze data on arts- architecture at  the Church.  The research methodology was conducted through management of cultural landscape in order to promote to be a unique cultural area.   The guidelines for preservation of through information on arts and architecture of the Church, a heritage on cultural landscape of the community.   The research revealed that the Catholic community had an interesting 136 years history and it deserved to be tell to generations to come.  Besides, the overall characteristics of the Thai applied architecture was its uniqueness.   Also, the preservation of arts and architecture of the Church of St. Philip – Jacob (Huaphai) was done to secure a local syllabus and handbook for visiting the church, on history of Catholic were prepared to provide to the public as well as to present information on history learning and architecture preservation of the Catholic community.  The information was aimed to present to The Association of Siamese Architect under Royal Patronage.

Downloads