การออกแบบและสร้างเครื่องบดบอลมิลล์สำหรับการเตรียมสารตัวนำยวดยิ่ง Y134

Authors

  • ธีรถวัลย์ ปานกลาง
  • ธัญนพ นิลกำจร
  • รัตนสุดา สุภดนัยสร
  • ปริวัตร คำทา
  • ณัฐวจี อินเล็ก
  • ธนพร อึ๊งมงคลชัย
  • พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ

Keywords:

เครื่องบดบอลมิลล์, ตัวนำยวดยิ่ง Y134, ปฏิกิริยาสถานะของของแข็ง

Abstract

          งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อออกแบบและสร้างเครื่องบดบอลมิลล์ที่ใช้เตรียมตัวนำยวดยิ่ง Y134 แบบแห้งและแบบเปียก ผู้วิจัยพบว่าเครื่องบดบอลมิลล์ที่สร้างขึ้นสามารถทำงานได้ดีที่ความถี่ 900 รอบต่อนาที หม้อบดมีปริมาตร 800 ลูกบาศก์เซนติเมตร และใช้ลูกบดอลูมินาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร โดยในการเตรียมตัวนำยวดยิ่ง Y134 ใช้วิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็งโดยใช้ Y2O3, BaCO3 และ CuO สำหรับการบดเปียกใช้ไอโซโพรพลิแอลกอฮอล์เป็นตัวกลาง ผลการทดลองพบว่าการเตรียมด้วยการบดละเอียดโดยใช้เครื่องบดบอลมิลล์แบบเปียกจะได้สารตัวอย่างที่มีขนาดของเกรนเล็ก และมีอุณหภูมิวิกฤตสูงกว่าการเตรียมตัวนำยวดยิ่งด้วยการบดละเอียดด้วยเครื่องบดบอลมิลล์แบบแห้ง ผู้วิจัยพบว่าตัวอย่างการเตรียมสารที่ได้จากการบดละเอียดด้วยเครื่องบดบอลมิลล์มีความพรุนน้อยกว่าตัวอย่างการเตรียมสารที่ได้จากการบดละเอียดด้วยครกอลูมินา           The purpose of this research is to design and construct the batch ball milling for Y134 superconductor preparation by wet and dry ball milling. We found that the best condition is a milling speed of 900 rpm. With volume of 800 cm3 and alumina ball diameter of 5 mm. The Y134 superconductor was synthesized by solid state reaction using Y2O3, BaCO3 and CuO as staring materials. The isopropyl alcohol was used as a media in wet ball milling process. The wet ball milling process provided of the sample with smller grain size and higher critical temperature than sample of dry ball milling. The wet and dry ball milling processes provided samples with less porosity compared with the samples prepared from grinding by mortar.

Downloads